Polityka prywatności i cookies

Bardzo się cieszymy, że cenisz sobie swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy, w związku z tym przygotowaliśmy dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz podstawy, zasady oraz cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku
z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej www.stabilio.pl

Informacja formalna na początek – administratorem strony jest STABILIO DOMY SP. Z O.O. SP. K. z siedzibą w Tychach (43-100) przy ul. Katowickiej 202.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres: rodo@stabilio.pl

Skrócona wersja – najważniejsze informacje

Dbamy o Twoją prywatność, ale również o Twój czas. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Ciebie wystarczające, poniżej znajdziesz szczegóły.

Polityka prywatności

Podstawa prawna.Twoje dane osobowe przetwarzamy w związku ze stosowaniem przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako ,,RODO”).

Administrator. Administratorem Twoich danych osobowych jest STABILIO DOMY SP. Z O.O. SP. K. z siedzibą w Tychach (43-100) przy ul. Katowickiej 202. Możesz skontaktować się
z administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie Twoich danych osobowych wysyłając e-mail na adres: rodo@stabilio.pl.

Źródło danych osobowych. Ty decydujesz o przekazaniu nam swoich danych osobowych
w sytuacji wypełnienia przez Ciebie formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej bądź poprzez zawarcie z nami umowy w związku ze świadczonymi przez nas usługami. Twoje dane osobowe mogą być nam także przekazane w związku załatwianą sprawą przez osobę, która tę sprawę skierowała do Administratora. Twoje dane osobowe mogą nam być udostępnione także przez pomioty publiczno-prawne.

Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych. Twoje dane osobowe w zależności od miejsca i sposobu ich pozyskania przetwarzamy w następującym celu:

 1. kontaktu z Tobą, w przypadku wypełnienia przez Ciebie formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej (np. udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, przekazania propozycji umowy, prowadzenia korespondencji z Tobą), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 2. zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną w związku ze świadczonymi przez nas usługami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 3. realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z określonymi regulacjami prawnymi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 4. realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (np. dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach serwisu internetowego prowadzonego przez Administratora, prowadzenie działań analitycznych, statystycznych
  i marketingowych w celu rozwoju naszych usług oraz dostosowaniu treści do potrzeb użytkowników), na podstawie art. 6 ust.1. lit. f RODO.

Ponadto w  stosunku do użytkownika mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług
w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

Czas przetwarzania danych osobowych. W przypadku, kiedy podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda, dane osobowe będziemy przechowywać do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W sytuacji zawarcia umowy Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji umowy, a także do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy lub obrony przed takimi roszczeniami. Ponadto, Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany szczególnymi przepisami.

Zakres zbieranych danych.  Rodzaj zbieranych przez nas danych osobowych zależy od charakteru relacji i rodzaju świadczonych usług. W szczególności mogą to być następujące dane:

Odbiorcy danych osobowych. W związku z realizacją naszych usług Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z którymi współpracujemy i które na nasze polecenie przetwarzają powierzone im dane osobowe. Mogą to być jednostki świadczące na naszą rzecz usługi IT, celem prawidłowego korzystania ze strony internetowej. Mogą być także udostępnione podmiotom obsługującym nasze działania marketingowe, świadczące dla nas usługi hostingowe, księgowe, pocztowe lub prawnicze. Wskazane jednostki będą przetwarzać dane osobowe wyłącznie na podstawie zawartej z nami umowy oraz jednie w zakresie określonym umową.

Ponadto Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, w tym w szczególności organy władzy publicznej.

Uprawnienia. RODO przyznaje Ci następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w związku, z którymi możesz:

 1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe. Jeżeli są one powtarzane jesteś uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
 2. otrzymać kopię danych osobowych– przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
 3. żądać sprostowania danych osobowych– w sytuacji, gdy Twoje dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne celem ich uzupełnienia (art. 16 RODO);
 4. żądać przeniesienia danych osobowych– otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
 5. żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w sytuacjach, gdy:
  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
  • administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą (art. 18 RODO);
 6. żądać usunięcia danych osobowych– w sytuacji, gdy administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
 7. wnieść sprzeciw w dowolnym momencie wobec przetwarzania Twoich danych osobowych– w sytuacji, w której przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 21 RODO);
 8. cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie-przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.

Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uznasz że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów RODO i z tego powodu przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w 00-193 Warszawie 00-193 przy ul. Stawki 2.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres: rodo@stabilio.pl

Bezpieczeństwo. Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych.  Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Twoje dane osobowe są przetwarzane przez niego w sposób bezpieczny, umożliwiając dostęp do nich wyłącznie osobom uprawnionym i jednie w zakresie, w jakim jest to konieczne ze względu na powierzone im zadania. Tym samym Twoje dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Ponadto wyżej wspominany obowiązek ciąży na administratorze również wtedy, gdy jego podwykonawcy lub inne jednostki współpracujące z nim dawały rękojmię stosowania odpowiednich mechanizmów bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na polecenie Administratora.

Zmiany polityki prywatności. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Polityki Prywatności w każdym czasie.

Nowe wersje Polityki Prywatności będą każdorazowo publikowane na stronie internetowej www.stabilio.pl i wchodzą w życie z dniem ich publikacji.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu (np. komputerze, tablecie, smartfonie) podczas korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej oraz wszelkie inne  podobne  technologie  służące  do zbierania informacji o Twojej aktywności na naszej stronie internetowej.

Pliki te przede wszystkim przechowują ustawienia użytkownika dotyczące np. preferowanego języka czy położenia. Ułatwia to poruszanie się na stronie przy kolejnych odwiedzinach, gdzie ustawienia strony automatycznie zaktualizują się z wcześniej wprowadzonymi ustawieniami.

Źródło plików cookies. Pliki cookies mogą pochodzić od Administratora lub od zaufanych partnerów Administratora.

Wykorzystanie plików cookies. W ramach naszej strony internetowej, pliki cookies mogą być wykorzystane przykładowo do:

Rodzaje plików cookies.

 1. Niezbędne pliki cookies– piki cookies, które są instalowane aby zapewnić Ci dostęp do naszej strony internetowej i jego podstawowych funkcji, nie wymagają Twojej zgody. Natomiast są one konieczne, by Administrator mógł świadczyć Tobie i innym użytkownikom usługi w ramach naszej strony internetowej.
 2. Opcjonalne pliki cookies– z tych plików cookies Administrator korzysta wyłącznie w sytuacji, w której wyrazisz na to zgodę. Są to cookies:
  • funkcjonalne– pozwalają na zapamiętanie Twoich preferencji lub wyborów (np. język, rozmiar tekstu lub inne elementy, które można dostosować) i dostarczanie użytkownikom spersonalizowanych treści w ramach naszej strony internetowej;
  • analityczne– umożliwiają sprawdzenie statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony.

   Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google Inc. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się prawnie uzasadnionym interesie Administratora, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszej strony internetowej.
  • marketingowe-wykorzystywane są w celu dostarczenia reklam zgodnych z Twoimi zainteresowaniami i preferencjami.

   W tym zakresie korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook Inc. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. Posiadamy jednie informacje jakie działania podjąłeś w ramach naszej strony internetowej. Informujemy Cię jednak, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych.

   Korzystamy także z narzędzi marketingowych Google Ads. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google Inc. dotyczących usługi Google Ads.

Zgoda na pliki cookies. Podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej wyświetlana jest Tobie informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Czas przechowywania plików cookies. W ramach naszej strony internetowej wykorzystujemy następujące pliki cookies, które różnią się czasem ich przechowania, tj:

Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies. Możliwa jest poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych poprzez zmianę ustawień prywatności
w zależności z jakiej przeglądarki korzystasz.

Natomiast zablokowanie możliwości przechowywania plików cookies lub zmiany ustawień
w zakresie ich gromadzenia mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych usług udostępnianych w ramach portalu internetowego.

Wyłączenie plików cookies. Zawsze możesz wyłączyć pliki cookies dla danej strony, całej witryny (domeny) lub dla wszystkich przeglądanych stron internetowych.

Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Logi serwera

Korzystanie ze naszej strony internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Zakres logów. Logi obejmują m.in.:

Miejsce przechowywania logów. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Cel logów. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Operator zajmujący się obsługą hostingową naszej strony internetowej. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: home.pl

Pod adresem www.home.pl możesz dowiedzieć się więcej o hostingu i sprawdzić politykę prywatności firmy hostingowej.

Zakres obsługi firmy hostingowej

Dziękujemy, że zapoznałeś się z treścią Polityki prywatności i polityką cookies.

==================================================================

Zgoda do zaznaczenia wysyłając formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w powyższym formularzu w celu kontaktowym (kontakt telefoniczny i kontakt e-mail). Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo informowania o operacjach przetwarzania, dostępu do jej danych osobowych oraz ich kopii, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, a nawet do ich usunięcia.